نما ماد پاسارگاد
نما ماد پاسارگاد

تاریخچه شرکت کامینز

کامینز، شرکت صنایع سنگین آمریکایی است که درسال ۱۹۱۹ بنیان نهاده شد ، انتخاب این اسم به دلیل نام موسس شرکت که کلسی لیل کامینز میباشد، انتخاب شده است. این شرکت نوپا برای اولین بار قابلیت تجاری اثبات نشده تکنولوژی موتور را که دو دهه پیشتر توسط رادولف دیزل اختراع شده بود، نشان داد. خوشبختانه کلسی کامینز که یک مکانیک خود آموخته و مخترع بود، قدرت بینش خود را با فردی با پشتوانه مالی سهیم کرد تا به آن تحقق بخشد.

ویلیام گلنتون ایروین، بانکدار موفق محلی و سرمایه گذاری بود که پیش از این فعالیت های مکانیکی و فروشگاه اتومبیل کامینز را از لحاظ مالی پشتبانی کرده بود. پس از یک دهه بی نظمی در زمان شروع، زمانی که موتور دیزل شکست خورده بود تا موفقیت تجاری خود را حفظ کند، یک حرکت غرورآمیز بازاریابی توسط کلسی کامینز موجب نجات شرکت شد.

تاریخچه شرکت کامینز

کامینز، شرکت صنایع سنگین آمریکایی است که درسال ۱۹۱۹ بنیان نهاده شد ، انتخاب این اسم به دلیل نام موسس شرکت که کلسی لیل کامینز میباشد، انتخاب شده است. این شرکت نوپا برای اولین بار قابلیت تجاری اثبات نشده تکنولوژی موتور را که دو دهه پیشتر توسط رادولف دیزل اختراع شده بود، نشان داد. خوشبختانه کلسی کامینز که یک مکانیک خود آموخته و مخترع بود، قدرت بینش خود را با فردی با پشتوانه مالی سهیم کرد تا به آن تحقق بخشد.

ویلیام گلنتون ایروین، بانکدار موفق محلی و سرمایه گذاری بود که پیش از این فعالیت های مکانیکی و فروشگاه اتومبیل کامینز را از لحاظ مالی پشتبانی کرده بود. پس از یک دهه بی نظمی در زمان شروع، زمانی که موتور دیزل شکست خورده بود تا موفقیت تجاری خود را حفظ کند، یک حرکت غرورآمیز بازاریابی توسط کلسی کامینز موجب نجات شرکت شد.