به اطاقی که جهت استقرار دیزل ژنراتور مد نظر گرفته شده است ، اطاقک دیزل ژنراتور گفته میشود،

برای طراحی و ساخت اتاقک دیزل ژنراتور میتوان از معماری و مصالح هماهنگ با اقلیم محل نصب دیزل ژنراتور استفاده کرد.

یکی از موارد مهم و قابل تامل به هنگام ساخت اتاقک دیزل ژنراتور، طراحی و تعبیه آبراه‌های کافی در اطراف، سقف و دیواره‌های اتاقک به منظور جمع‌آوری و هدایت آب (باران و برف) به محل مناسب ، گردش هوا ، ورود هوای تازه و خروج هوای گرم و دود میباشد ، همچنین نباید از مقاوم‌سازی اتاقک دیزل ژنراتور در برابر بلایای طبیعی و زلزله غافل شد، در صورت عدم ساخت اتاقک، حتماً باید محل استقرار دیزل ژنراتور مسقف باشد تا از شرایط نامساعد جوی و محیطی محفوظ بماند، همچنین انجام این عمل باعث افزایش طول عمر و بهره‌وری بهتر دیزل ژنراتور خواهد شد.

کانوپی مسقف در هوای باز

ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ

موتور دیزل به واسطه فرآیند احتراق، باعث تولید گرما می‌شود. این گرمای تولیدی باعث گرم شدن هوای محیط و همچنین گرم شدن آب مجاری دیزل می‌گردد. آب مجاری دیزل به وسیله رادیاتوری که در جلوی دستگاه قرار دارد خنک می‌شود، همچنین ژنراتور به دلیل وجود جریان و مقاومت الکتریکی که در ذات خود دارد، تولید گرما می‌نماید. این گرما باعث صدمه زدن به سیم‌پیچ‌ها و عایق‌های ژنراتور می‌گردد. خنک‌کاری ژنراتور معمولاً توسط هوای محیط انجام می‌شود. این خنک‌کاری در دو مرحله انجام می‌پذیرد.  ابتدا هوای محیط به صورت شعاعی از اطراف سیم‌پیچ‌ها، توسط پره‌هایی که روی محور ژنراتور قرار دارد، عبور کرده و به بیرون هدایت می‌شود. در مرحله دوم قسمت‌هایی از ژنراتور که در حالت قبل در معرض هوای پره‌ها قرار نگرفته، خنک می‌شود. در این مرحله شیارهایی از جنس آلومینیوم برروی پوسته ژنراتور تعبیه شده است. این شیارها تماس گرمای استاتور را با محیط بیشتر کرده و باعث انتقال سریع گرما به محیط می‌شود. با توجه به گفته‌های بالا هوای اتاقک دستگاه گرم شده و می‌بایست این گرما به بیرون هدایت شود، تا دستگاه آسیب نبیند.

بهترین شرایط برای نصب دیزل ژنراتور ها

بهترین شرایط برای نصب دیزل ژنراتورها هوای باز با جریان هوای آزاد می‌باشد تا سیستم داغ نکرده و از توان موتور کاسته نشود.

ﻫﺪﻑ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺗﻬﻮﻳﻪ، ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺮﺩﻥ ﻫﻮﺍﻯ ﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻳﺰﻝ ژﻧﺮﺍﺗﻮﺭ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﻫﻮﺍﻯ ﺁﺯﺍﺩ اﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﮔﺮﺩﺵ ﻣﺠﺪﺩ، ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻰ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻮﺍﻯ ﺁﺯﺍﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻴﻦ‌ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺭﺍﺩﻳﺎﺗﻮﺭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺳﻂ، ﺑﮕﻮﻧﻪ‌ﺍی که ﺭﺍﺩﻳﺎﺗﻮﺭ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺧﺮﻭﺟﻰ دیوار ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻄﻠﻮب نیست، ﺯﻳﺮﺍ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ، ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ ﻫﻮﺍﻯ ﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﺩﻳﺎﺗﻮﺭ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ مجدداً ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﺍﺩﻳﺎﺗﻮﺭ ﮔﺮﺩﺵ نموده ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪﻥ ﻛﺎﺭﺁﻳﻰ ﺧﻨﻚ‌ﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﻫﻮﺍﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻰ‌ﮔﺮﺩﺩ.

برخی نکات ضروری نصب

  • ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ 25% ﻭﺳﻴﻊ‌ﺗﺮ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﺭﺍﺩﻳﺎﺗﻮﺭ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻰ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ.
  • دﺭﻳﭽﻪ ﻫﻮﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ 25% ﻭﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﺭﺍﺩﻳﺎﺗﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻦ (ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ) ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ دمنده ﺍﺳت ﻭ ﻫﻮﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ بیرون پرتاب می‌نماید، ﻫﻮﺍ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻯ ژﻧﺮﺍﺗﻮﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﻰ‌ﺭﺳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺍﺩﻳﺎﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺩﻣﻴﺪﻩ ﻣﻰ‌ﺷﻮﺩ. ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﭽﻪ هوای ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺟﻬﺖ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ.
  • ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺼﺐ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ (ﺗﻮﺭﻯ، ﻛﺮﻛﺮﻩ، ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺻﺪﺍﮔﻴﺮ و …) ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺩﺭﻳﭽﻪ‌ﻫﺎﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ خروج ﻫﻮﺍ ﻣﻜﺎﻥ، ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻰ‌ﻛﻪ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ‌ها ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ می‌نمایند، ابعاد ﺩﺭﻳﭽﻪ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺳﻴﻊ‌ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ در نظر گرفت.
  • ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻨﺜﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﺮﺯﺵ‌ﻫﺎﻯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺻﺪﺍ، ﻭﺍﺳــﻂ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺑﻴﻦ رادیاتور ﻭ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﻫﻮﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺍﺭﺗﺠﺎﻋﻰ (ﻻﺳــﺘﻴﻚ، ﭘﻼﺳــﺘﻴﻚ، ﺑﺮﺯﻧــﺖ و …) ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ.
  • ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻣﻜﺎﻧﻰ، ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺩﻭﺩ ﺍﮔﺰﻭﺯ ﻭ ﺩﻭﺩﻛﺶ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﻣﻰ‌ﺑﺎﺷﺪ، نسبت ﺑــﻪ نصب ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ﻓﻦ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺩﻭﺩ ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﻛﻨﻴﺪ، ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻰ عملکرد ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﻣﺸــﻌﻞ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ، ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺩﻭﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻭﺩﻛﺶ ﺭﺍ ﺳــﺮﻳﻌﺘﺮ ﺧﺎﺭﺝ نمود ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ Back Pressure ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﻰ‌ﮔﺮﺩﺩ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻧمود. برﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ، رﺍﺩﻳﺎﺗﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ۵۲/۱ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﺷــﺒﻜﻪ ﻣﻰ‌ﺑﺎﺷــﺪ، ﺩﺭﻳﭽﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﻫﻮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ۶۵/۱ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺩﺭﻳﭽﻪ (ﺗﻮﺭﻯ، ﻛﺮﻛﺮﻩ و …) ﻧﺼﺐ ﺷــﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﺎﺣﺖ دﺭﻳﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ۵۹/۱ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

وضعیت هوای مصرفی دستگاه

اپراتور باید دستگاه را همواره تمیز نگه داشته و از وضعیت هوای مصرفی دستگاه و باز بودن مسیرها اطمینان حاصل نماید. کثیفی و باز نبودن مسیرهای هوای مصرفی دستگاه به مشکلات ذیل منجر می‌گردد:

الف: کثیف شدن زودتر از موعد فیلتر هوا

ب: کاهش توان تولیدی

ج: ایجاد دود سیاه و مستهلک شدن اگزوز

د: استهلاک و در نهایت خراب شدن توربوشارژر

اگزوز دستگاه: اگر سیستم دود خروجی دستگاه فشار برگشتی زیادی را در سیستم ایجاد نماید، شرایط زیر ممکن است رخ دهد:

الف: افزایش مصرف سوخت

ب: افزایش دمای دود خروجی دستگاه و خرابی‌های ناشی از آن

ج: کم شدن کارایی و راندمان دستگاه

د: پایین آمدن عمر مفید موتور

توصیه مهم

توصیه می‌شود قسمت افقی اگزوز به بیرون شیب داشته باشد. لازم به ذکر است ایجاد لوله اگزوز مشترک برای چند دستگاه به دلیل زیاد شدن فشار مکش، ورود گاز اگزوز به ژنراتور، افزایش فشار گاز برگشتی و … توصیه نمی‌گردد.

لوله اگزوز هنگام کار دستگاه حرارت بسیار زیادی دارد. این حرارت به اتاقک انتقال پیدا کرده و باعث گرم شدن محیط اطراف دستگاه می‌گردد. حال می‌بایست عایق حرارتی را جهت کاهش انتقال حرارت به محیط به کار برد (این عایق به صورت تجربی انتخاب شده و با ضخامت حدود ۲۰ میلیمتر در نظر گرفته می‌شود).

چند قطعه جهت نصب اگزوز حائز اهمیت می‌باشند:

الف: قطعه آکاردئونی: این قطعه درجه آزادی بیشتری درهنگام نصب اگزوز در اختیار شرکت راه‌انداز می‌گذارد تا بتواند لوله را به راحتی به سمت مکان مشخص هدایت نماید. در نتیجه طول این قطعه می‌بایست صحیح انتخاب شود. برای دستگاه با قدرت بالا از دو عدد قطعه آکاردئونی و دو عدد صدا خفه‌کن استفاده می‌شود. در این حالت دو مسیر خروجی برای هدایت دود در نظر گرفته شود.

ب: کلاهک اگزوز: این قطعه خارج از اتاقک و در انتهای لوله اگزوز نصب می‌گردد تا مانع برگشت دود به سمت دستگاه و پنجره های هوای ورودی اتاقک شود. این قطعه به صورتی نصب گردد که در مقابل جهت وزش باد قرار نگیرد.

ج: قطعه صدا خفه‌کن: صدا خفه‌کن روی کم کردن صدا و برگشت دود بسیار تأثیرگذار است. در نتیجه مکان نصب این قطعه حائز اهمیت می‌باشد. حتماً یک متخصص با تجربه این قطعه را نصب کند. پیشنهاد می‌شود یک شیر تخلیه در قسمت پایین این قطعه جهت خارج کردن مایعات داخل لوله نصب گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *