جوایز دریافتی

نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران