نحوه محاسبه ظرفیت دیزل ژنراتور

یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده در انتخاب دیزل ژنراتورها ، ظرفیت و توان خروجی آن ها می باشد . اهمیت این مورد در این است که با انتخاب ژنراتوری با توانی کمتر از ظرفیت مورد نیاز ما ، این دستگاه قادر به برآورده کردن نیازهای ما نبوده و انتخاب اشتباه این دستگاه به خریداری دیزل ژنراتور ثانویه منجر می شود و انتخاب دستگاهی با ظرفیتی بیش از نیاز ما ، به صرف هزینه بیشتر  خرید ، تعمیرات ، نگهداری و سوخت مصرفی دستگاه مورد نظرمان می شود ؛ لذا این عوامل سبب می شوند تا میان توان مورد نیاز ما و ظرفیت دستگاه مورد نظرمان ، تفاوت کمی وجود داشته باشد . اما ظرفیت دیزل ژنراتور چگونه محاسبه می شود ؟! تمامی لوازم برقی مورد استفاده در محیط اطراف ما (اعم از محیط صنعتی و کارگاهی ، مسکونی ، تجاری و …) نیازمند نیروی مشخصی برای روشن شدن و ادامه فعالیت خود می باشند . میزان این توان مورد نیاز روی بدنه وسایل مورد نظر نوشته شده است و یا با استناد به جداولی از پیش تدوین شده قابل دستیابی می باشد ؛ در مواردی هم که هیچ یک از این موارد در دسترس نبود ، نیروی محرکه یک دیزل ژنراتور به کمک فرمول های ریاضی قابل محاسبه می باشد . پس از حصول اعداد مورد نیاز و با جمع توان این وسایل برقی ، توان و ظرفیت دیزل ژنراتور مورد نیازمان بدست می آید . انجام مراحل فوق با دسته بندی وسایل برقی به دو گروه تکفاز و سه فاز آغاز می شود . در قدم بعدی توان آن ها بر حسب کیلووات نوشته می شود . با فرض اینکه این مشخصه در توضیح دستگاه های مصرف کننده نیامده باشد ، بی تردید می توان کمیت هایی با واحد اسب بخار، کاوآ و یا آمپر را در آن ها جست . می دانیم  1 کیلو وات برابر است با 736/0× اسب بخار و یا کاوا ×8/0 ، استفاده از این فرمول ها به ما در یکپارچه کردن یکاهای اندازه گیری و مقایسه با واحد اندازه گیری ظرفیت دیزل ژنراتور کمک می کند . با احتساب حالت های سه فاز و تک فاز وجمع هریک با همنوعان خود و تداخل ضرایب راه اندازی مستقیم ، دومرحله ای و اینوری ، جمع کل اعداد به دست آمده با یکدیگر (پس از تقسیم اعداد تکفاز به 3 برای تبدیل شدن به توان دیزل ژنراتور 3 فاز) ، اینک نوبت به انتخاب دیزل ژنراتور می باشد . با توجه به این اصل که قدرت خروجی ژنراتور در شرایط مختلف تغییر کرده و پس از یک ساعت فعالیت پس از روشن شدن آن ،نحوه محاسبه ظرفیت دیزل ژنراتور افتی 20 الی 30درصدی در تامین قدرت خواهد داشت ، توان مورد نیاز ما برای انتخاب دیزل ژنراتور باید برابر با 70%تا 80 % توان خروجی آن دستگاه باشد.