دیزل ژنراتور با موتور Mitsubishi

nmp-co.com-disel-mitsumishi

nmp-co.com-disel-mitsumishi

Gen set
Model

Cos Ø:0.8
KVA

KW

Engine

Engine Model

Prime

Standby

Prime

Standby

1425 M

1290

1425

1032

1140

Mitsubishi

S12R-PTA

1650 M

1500

1650

1200

1320

Mitsubishi

S12R-PTAA2

1915 M

1750

1915

1392

1532

Mitsubishi

S16R-PTA

2250 M

2000

2250

1600

1800

Mitsubishi

S16R-PTAA2

دیزل ژنراتور