دیزل ژنراتور با موتور Doosan

nmp-co.com-disel-doosan

nmp-co.com-disel-doosan

Gen set
Model

 :0.8cosØ
KVA

KW

Engine

Engine Model

Prime

Standby

Prime

Standby

220 D

200

220

160

176

Doosan

P 086 TI

275 D

250

275

200

220

Doosan

P 126 TI

330 D

300

330

240

264

Doosan

P 126 TI – II

410 D

375

410

300

328

Doosan

P 158 LE – 1

490 D

425

485

340

388

Doosan

P 158 LE

510 D

459

510

367

408

Doosan

DP158LC

580 D

522

580

418

464

Doosan

DP158LD

630 D

567

630

454

504

Doosan

DP180LA

710 D

639

710

511

568

Doosan

DP180LB

750 D

675

750

540

600

Doosan

DP222LB

825 D

743

825

594

660

Doosan

DP222LC

دیزل ژنراتور