خدمات پس از فروش

دیزل ژنراتور
خدمات حمل : 
  • بسته بندی – بارگیری ، حمل و تخلیه
خدمات مهندسی :
  • انتخاب قدرت مناسب با در نظر گرفتن نیاز مشتری و شرایط محیطی و محل نصب دستگاه ها
  • طراحی اتاق دیزل ژنراتور
  • ارائه نقشه های فوندانسیون
  • طراحی سیستم های هوای ورودی و خروجی مولد ها
  • طراحی و اجرای تابلو های اتوماتیک ، سنکرون، پارالل و کنترل بار
  • طراحی و اجرای تابلو های کنترل مولد های برق با توجه به نیاز مشتری
  • ارائه برگه های تست مربوطه هر دستگاه